Att ansöka om bygglov är ofta krävande och vanligtvis har man stor hjälp av en sakkunnig, om inte annat så för att göra processen snabbare. För att bygga behövs det alltid tillstånd. Att göra en ansökan kräver tid, noggrannhet och hängivenhet.

Med bygglovet säkerställer man sig om att allt står rätt till. Bygglovet ska följas under hela byggnadstiden. Det är en god idé att börja fundera på bygglovet redan då man börjat leta efter en tomt så att man inte får några otrevliga överraskningar senare.

När behövs bygglov?

Förutom vid nybyggen behövs bygglov även vid omfattande renoveringar och tillbyggnader, vid ändring av en bostads användningsändamål, vid rivning eller uppförande av bärande konstruktioner och då du bygger badrum eller bastu.

Att ansöka om bygglov

För att kunna ansöka om bygglov ska sökanden vara tomtens innehavare, ägare, disponent eller bostadsbolagets ordförande. I annat fall krävs fullmakt eller prokurafullmakt.

Hos byggnadsverket eller på deras hemsida hittar du information om de dokument som krävs för att ansöka om bygglov. Lovet beviljas av den lokala byggnadsmyndigheten. Hur enkelt det är att få lov varierar beroende på kommun. Byggnadsinspektören ger aktuell information om eventuella lokala begränsande faktorer, därför är det viktigt att kontakta denne innan det slutgiltiga beslutet om köp av mark.

Det är också en bra idé att ta reda på behovet av undantagslov redan från början. Om ett byggprojekt kräver ett undantagslov måste detta sökas innan planeringen påbörjas. Om ett undantagslov inte har ansökts i god tid kan byggandet försenas eller i värsta fall kommer projektet helt att stoppas.

Olika bostadsområden har olika regler som definierar vilken typ av hus som får byggas på området. Bostadens golvyta och antal våningar, tomtanvändning, fasadfärg, husets riktning och form är exempel på saker som kan definieras. Det är lämpligt att bekanta sig med bestämmelserna för att kunna utforma bostaden i enlighet med bostadsområdets föreskrifter. Det är bra att ha alla regler och begränsningar klara för sig när tomten köpes.

Bygglovsansökan

När husets ritningar är klara, startas ansökningsprocessen genom en inlämning av en bygglovsansökan. Det är skäl att vara noggrann med alla bifogade dokument så att inte processen försenas på grund av att dokument saknas.

Du kan ansöka om lovet skriftligen eller elektroniskt. Under normala omständigheter tar en ansökan om bygglov vanligen cirka 1-2 månader i anspråk beroende på kommun. Det är en god idé att bekanta sig med instruktionerna för ansökan av bygglov för just din kommun, eftersom kraven kan variera kraftigt mellan kommunerna. Det är klokt att så flitigt som möjligt använda sig av de tjänster som kommunen och myndigheterna tillhandahåller vid ansökan om tillstånd.

Byggandet får inte starta innan bygglovet beviljats. Byggandet kan börja när perioden för överklagande har löpt ut och tillståndet har blivit slutgiltigt. Perioden är vanligtvis mellan 14 och 30 dagar lång beroende på kommun.

Enligt lagen om markanvändning och byggnad måste grannar också kontaktas vid ansökan om bygglov. Grannar som ska informeras och kontaktas är direkta tomtgrannar och grannar på motstående sida av vägen.

Då lovet beviljats

När tillståndet är i laga kraft kan arbetet starta så fort en byggmästare har valts ut för projektet, när planerna för bygget har överlämnats till byggnadsinspektören och då det inledande mötet har hållits. Byggandet måste börja inom tre år efter beviljandet av bygglov och slutföras inom fem år. Om byggandet inte äger rum inom ovannämnda tider, upphör tillståndet om det inte förlängs.

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Beställ nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Följ oss i sociala medier